Contact Us

TORAH
FIVE BOOKS OF MOSES
NEVI'IM
PROPHETS
KETUVIM
WRITINGS

Chapter 12

Translation and Transliteration of 

1These are the Kohanim and the Leviim who came up with Zerubavel son of Shealtiel and Yeshua: Seraya, Yirmiyahu, Ezra,

v'-AY-leh ha-ko-ha-NEEM v'-hal-vi-YEEM a-SHER a-LU im-ze-ru-BA-VEL ben she-al-ti-YE-EL v'-ye-shu-A sar-YA-ya yir-me-YA e-z'-RA

אוְאֵ֙לֶּה֙ הַכֹּהֲנִ֣ים וְהַלְוִיִּ֔ם אֲשֶׁ֥ר עָל֛וּ עִם־זְרֻבָּבֶ֥ל בֶּן־שְׁאַלְתִּיאֵ֖ל וְיֵשׁ֑וּעַ שְׂרָיָ֥ה יִרְמְיָ֖ה עֶזְרָֽא׃

2Amariah, Malluch, Hattush,

a-ma-rya mal-UKH kha-TUSH

באֲמַרְיָ֥ה מַלּ֖וּךְ חַטּֽוּשׁ׃

3Shechanya, Rehum, Meramoth,

sh'-kha-NYAH r'-KHUM m'-RE-mot

גשְׁכַנְיָ֥ה רְחֻ֖ם מְרֵמֹֽת׃

4Ido, Ginnethoi, Aviya,

i-DO-a gi-n'-TOY a-vee-YA

דעִדּ֥וֹא גִנְּת֖וֹי אֲבִיָּֽה׃

5Mijamin, Maadiah, Bilgah,

mi-YA-min ma-a-DYAH bil-GAH

המִיָּמִ֥ין מַֽעַדְיָ֖ה בִּלְגָּֽה׃

6Shemaya, Joiarib, Jedaiah,

sh'-ma-YA v'-yo-ya-REEV y'-da-YA

ושְׁמַֽעְיָ֥ה וְיוֹיָרִ֖יב יְדַֽעְיָֽה׃

7Sallu, Amok, Chilkiyahu, Jedaiah. These were the heads of the Kohanim and their brothers in the time of Yeshua.

sa-LOO a-MOK khil-kee-YAH y'-da-YAH, E-leh ra-SHAY ha-ko-ha-NEEM va-a-KHE-hem bi-MAY ye-SHU-a.

זסַלּ֣וּ עָמ֔וֹק חִלְקִיָּ֖ה יְדַֽעְיָ֑ה אֵ֣לֶּה רָאשֵׁ֧י הַכֹּהֲנִ֛ים וַאֲחֵיהֶ֖ם בִּימֵ֥י יֵשֽׁוּעַ׃

8The Leviim: Yeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Yehuda, and Mattaniah, in charge of thanksgiving songs, he and his brothers;

v'-hal-vi-YIM ye-SHU-a bi-NU-yi kad-mi-A-yel she-rev-YA y'-hu-DA mat-tan-YA al-hu-y'-DOT HU v'-e-KHA-yu

חוְהַלְוִיִּ֗ם יֵשׁ֧וּעַ בִּנּ֛וּי קַדְמִיאֵ֥ל שֵׁרֵבְיָ֖ה יְהוּדָ֣ה מַתַּנְיָ֑ה עַֽל־הֻיְּד֖וֹת ה֥וּא וְאֶחָֽיו׃

9and Bakbukiah and Unni [and] their brothers served opposite them by shifts.

u-va-k'-bu-k'-YA (u-a-NU) [v'-u-NI] a-KHE-hem l'-NEG-dam l'-mish-ma-ROT

טוּבַקְבֻּֽקְיָ֨ה (וענו) [וְעֻנִּ֧י] אֲחֵיהֶ֛ם לְנֶגְדָּ֖ם לְמִשְׁמָרֽוֹת׃

10Yeshua begot Joiakim; Joiakim begot Elyashiv; Elyashiv begot Joiada;

v'-ye-SHU-a ho-LEED et yo-YA-kim, v'-yo-YA-kim ho-LEED et el-ya-SHEEV, v'-el-ya-SHEEV et yo-YA-da

יוְיֵשׁ֖וּעַ הוֹלִ֣יד אֶת־יֽוֹיָקִ֑ים וְיֽוֹיָקִים֙ הוֹלִ֣יד אֶת־אֶלְיָשִׁ֔יב וְאֶלְיָשִׁ֖יב אֶת־יוֹיָדָֽע׃

11Joiada begot Yonatan; Yonatan begot Jaddua.

v'-yo-ya-DA ha-LO-eed et yo-na-TAN, v'-yo-na-TAN ha-LO-eed et ya-DU-a

יאוְיוֹיָדָע֙ הוֹלִ֣יד אֶת־יוֹנָתָ֔ן וְיוֹנָתָ֖ן הוֹלִ֥יד אֶת־יַדּֽוּעַ׃

12In the time of Joiakim, the heads of the priestly clans were: Meriaiah—of the Seraya clan; Chananya—of the Yirmiyahu clan;

u-vi-ME yoi-YA-kim ha-YU kho-a-NEEM ra-SHEI ha-a-VOt l'-sra-YA m'-ra-YA l'-yir-m'-YA kha-na-NYA

יבוּבִימֵי֙ יֽוֹיָקִ֔ים הָי֥וּ כֹהֲנִ֖ים רָאשֵׁ֣י הָאָב֑וֹת לִשְׂרָיָ֣ה מְרָיָ֔ה לְיִרְמְיָ֖ה חֲנַנְיָֽה׃

13Meshullam—of the Ezra clan; Yehochanan—of the Amariah clan;

l'-e-ZRA m'-shu-LAM la-a-ma-RY-a y'-ho-KHA-naN

יגלְעֶזְרָ֣א מְשֻׁלָּ֔ם לַאֲמַרְיָ֖ה יְהוֹחָנָֽן׃

14Yonatan—of the Melicu clan; Yosef—of the Shebaniah clan;

(lim-li-KHU) [yo-NA-tan] lish-va-NYA yo-SEF

יד(למלוכי) [לִמְלִ֙יכוּ֙] יֽוֹנָתָ֔ן לִשְׁבַנְיָ֖ה יוֹסֵֽף׃

15Adna—of the Harim clan; Helkai—of the Meraioth clan;

l'-kha-RIM ad-NAH l'-m'-ra-YOT khel-KAI

טולְחָרִ֣ם עַדְנָ֔א לִמְרָי֖וֹת חֶלְקָֽי׃

16Zecharya—of the Ido clan; Meshullam—of the Ginnethon clan;

(l'-i-DI-a) [l'-i-DO-a] z'-khar-YA l'-gi-n'-TON m'-shu-LAM

טז(לעדיא) [לְעִדּ֥וֹא] זְכַרְיָ֖ה לְגִנְּת֥וֹן מְשֻׁלָּֽם׃

17Zichri—of the Aviya clan…of the Miniamin clan; Piltai—of the Moadiah clan;

la-a-vi-YA zikh-REE, l'-min-ya-MEEN, l'-mo-a-d'-YA, pil-TAI

יזלַאֲבִיָּ֖ה זִכְרִ֑י לְמִ֨נְיָמִ֔ין לְמוֹעַדְיָ֖ה פִּלְטָֽי׃

18Shammua—of the Bilgah clan; Jehonathan—of the Shemaya clan;

l'-vil-GAH sha-MU-a lish-ma-YAH y'-ho-NA-tan

יחלְבִלְגָּ֣ה שַׁמּ֔וּעַ לִֽשְׁמַעְיָ֖ה יְהוֹנָתָֽן׃

19Mattenai—of the Joiarib clan; Uzzi—of the Jedaiah clan;

u-l'-yo-yar-EEV mat-NAI li-da-YA-yah u-ZI

יטוּלְיוֹיָרִ֣יב מַתְּנַ֔י לִֽידַֽעְיָ֖ה עֻזִּֽי׃

20Kallai—of the Sallai clan; Ever—of the Amok clan;

l'-sa-LAI ka-LAI l'-a-MOK ay-VER

כלְסַלַּ֥י קַלָּ֖י לְעָמ֥וֹק עֵֽבֶר׃

21Hashabiah—of the Chilkiyahu clan; Nethanel—of the Jedaiah clan.

l'-khil-ki-YAH kha-SHAV-yah li-da-YAH n'-ta-n'-EL

כאלְחִלְקִיָּ֣ה חֲשַׁבְיָ֔ה לִֽידַֽעְיָ֖ה נְתַנְאֵֽל׃

22The Leviim and the Kohanim were listed by heads of clans in the days of Elyashiv, Joiada, Yochanan, and Jaddua, down to the reign of Darius the Persian.

ha-levi-YIM b'-YE-may el-ya-SHEEV yo-YA-da, v'-yo-KHA-nan, v'-ya-DU-a, k'-tu-VEEM ra-SHEI a-VOt, v'-ha-ko-HA-neem al mal-KHUT dar-YA-vesh ha-par-SI.

כבהַלְוִיִּם֩ בִּימֵ֨י אֶלְיָשִׁ֜יב יוֹיָדָ֤ע וְיוֹחָנָן֙ וְיַדּ֔וּעַ כְּתוּבִ֖ים רָאשֵׁ֣י אָב֑וֹת וְהַכֹּ֣הֲנִ֔ים עַל־מַלְכ֖וּת דָּרְיָ֥וֶשׁ הַפָּֽרְסִֽי׃

23But the Levite heads of clans are listed in the book of the chronicles to the time of Yochanan son of Elyashiv.

b'-NAY l'-VI ra-SHAY ha-a-VOT k'-tu-VEEM al SE-fer div-RAY ha-ya-MEEM v'-ad y'-MEI yo-KHA-nan ben el-ya-SHEEV

כגבְּנֵ֤י לֵוִי֙ רָאשֵׁ֣י הָֽאָב֔וֹת כְּתוּבִ֕ים עַל־סֵ֖פֶר דִּבְרֵ֣י הַיָּמִ֑ים וְעַד־יְמֵ֖י יֽוֹחָנָ֥ן בֶּן־אֶלְיָשִֽׁיב׃

24The heads of the Leviim: Hashabiah, Sherebiah, Yeshua son of Kadmiel, and their brothers served opposite them, singing praise and thanksgiving hymns by the ordinance of David the man of Hashem—served opposite them in shifts;

v'-ra-SHEI hal-vi-YIM ha-SHA-vi-YAH she-re-VEE-yah v'-ye-SHU-a ben-kad-mi-YA-el va-a-KHE-hem l'-ne-G'-dam l'-ha-LEL l'-ho-DOHT b'-mitz-VAT da-VEED eesh-ha-e-lo-HEEM mish-MAR l'-u-MAT mish-MAR

כדוְרָאשֵׁ֣י הַ֠לְוִיִּ֠ם חֲשַׁבְיָ֨ה שֵֽׁרֵבְיָ֜ה וְיֵשׁ֤וּעַ בֶּן־קַדְמִיאֵל֙ וַאֲחֵיהֶ֣ם לְנֶגְדָּ֔ם לְהַלֵּ֣ל לְהוֹד֔וֹת בְּמִצְוַ֖ת דָּוִ֣יד אִישׁ־הָאֱלֹהִ֑ים מִשְׁמָ֖ר לְעֻמַּ֥ת מִשְׁמָֽר׃

25Mattaniah, Bakbukiah, Ovadya, Meshullam, Talmon, and Akkub, guarding as gatekeepers by shifts at the vestibules of the gates.

mat-ta-NYAH u-vaq-buq-YAH o-vad-YAH m'-shu-LAM tal-MON a-KUV sho-M'-rim sho-a-RIM mish-MAR ba-a-su-PAY ha-sh'-a-RIM

כהמַתַּנְיָ֧ה וּבַקְבֻּֽקְיָ֛ה עֹבַדְיָ֥ה מְשֻׁלָּ֖ם טַלְמ֣וֹן עַקּ֑וּב שֹׁמְרִ֤ים שֽׁוֹעֲרִים֙ מִשְׁמָ֔ר בַּאֲסֻפֵּ֖י הַשְּׁעָרִֽים׃

26These were in the time of Joiakim son of Yeshua son of Yotzadak, and in the time of Nechemya the governor, and of Ezra the Kohen, the scribe.

AY-leh b'-y'-MAY yo-ya-KIM ben y'-shu-AH ben yo-tza-DAK u-b'-y'-MAY n'-khem-YAH ha-pe-KHAH v'-ez-RA ha-ko-HAYN ha-so-FAYR.

כואֵ֕לֶּה בִּימֵ֛י יוֹיָקִ֥ים בֶּן־יֵשׁ֖וּעַ בֶּן־יוֹצָדָ֑ק וּבִימֵי֙ נְחֶמְיָ֣ה הַפֶּחָ֔ה וְעֶזְרָ֥א הַכֹּהֵ֖ן הַסּוֹפֵֽר׃

27At the dedication of the wall of Yerushalayim, the Leviim, wherever they lived, were sought out and brought to Yerushalayim to celebrate a joyful dedication with thanksgiving and with song, accompanied by cymbals, harps, and lyres.

u-va-cha-NU-kat kho-MAT ye-ru-sha-LA-im bik-SHU et ha-le-vi-YIM mi-kol m'-ko-MO-tam la-ha-vee-AM li-ru-sha-LA-im la-a-SOT kha-NU-kah v'-sim-KHAH u-v'-to-DOT u-v'-SHEER m'-tziL-ta-YIM ne-va-LEEM u-v'-ki-NOR-ot

כזוּבַחֲנֻכַּ֞ת חוֹמַ֣ת יְרוּשָׁלַ֗͏ִם בִּקְשׁ֤וּ אֶת־הַלְוִיִּם֙ מִכׇּל־מְק֣וֹמֹתָ֔ם לַהֲבִיאָ֖ם לִֽירוּשָׁלָ֑͏ִם לַעֲשֹׂ֨ת חֲנֻכָּ֤ה וְשִׂמְחָה֙ וּבְתוֹד֣וֹת וּבְשִׁ֔יר מְצִלְתַּ֖יִם נְבָלִ֥ים וּבְכִנֹּרֽוֹת׃

28The companies of singers assembled from the [Yarden] plain, the environs of Yerushalayim, and from the Netophathite villages;

vai-ye-a-S'PU b'-NAY ha-m'-sho-r'-REEM u-min ha-ki-KAR s'-vee-VOT ye-ru-sha-LA-im u-min-chatz-RAY ne-to-FA-tee

כחוַיֵּאָ֣סְפ֔וּ בְּנֵ֖י הַמְשֹׁרְרִ֑ים וּמִן־הַכִּכָּר֙ סְבִיב֣וֹת יְרוּשָׁלַ֔͏ִם וּמִן־חַצְרֵ֖י נְטֹפָתִֽי׃

29from Beth-hagilgal, from the countryside of Geba and Azmaveth, for the singers built themselves villages in the environs of Yerushalayim.

u-mi-BAYT ha-gil-GAL u-mi-s'-DOT GE-va v'-az-ma-VET, KI cha-TZE-REEM BA-nu la-HEM ha-m'-sho-R'-REEM se-vee-VOT ye-ru-sha-LA-im.

כטוּמִבֵּית֙ הַגִּלְגָּ֔ל וּמִשְּׂד֥וֹת גֶּ֖בַע וְעַזְמָ֑וֶת כִּ֣י חֲצֵרִ֗ים בָּנ֤וּ לָהֶם֙ הַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים סְבִיב֖וֹת יְרוּשָׁלָֽ͏ִם׃

30The Kohanim and Leviim purified themselves; then they purified the people, and the gates, and the wall.

vai-yi-ta-ha-ru ha-ko-ha-NEEM v'-hal-vi-YEEM vai-ta-ha-ru et ha-AHM v'-et ha-sh'-a-REEM v'-et ha-kho-MAH

לוַיִּֽטַּהֲר֔וּ הַכֹּהֲנִ֖ים וְהַלְוִיִּ֑ם וַֽיְטַהֲרוּ֙ אֶת־הָעָ֔ם וְאֶת־הַשְּׁעָרִ֖ים וְאֶֽת־הַחוֹמָֽה׃

31I had the officers of Yehuda go up onto the wall, and I appointed two large thanksgiving [choirs] and processions. [One marched] south on the wall, to the Dung Gate;

va-a-a-LEH et-sa-REI y'-hu-DAH me-A-al la-KHO-mah, va-a-a-MI-da sh'-TEI to-DOT g'-DO-lot v'-ta-ha-LU-khot la-ya-MEEN me-A-al la-KHO-mah, l'-sha-AR ha-ash-POT

לאוָאַעֲלֶה֙ אֶת־שָׂרֵ֣י יְהוּדָ֔ה מֵעַ֖ל לַחוֹמָ֑ה וָאַעֲמִ֡ידָה שְׁתֵּ֣י תוֹדֹת֩ גְּדוֹלֹ֨ת וְתַהֲלֻכֹ֤ת לַיָּמִין֙ מֵעַ֣ל לַחוֹמָ֔ה לְשַׁ֖עַר הָאַשְׁפֹּֽת׃

32behind them were Hoshaiah and half the officers of Yehuda,

vai-YAY-lekh a-kha-ray-HEM ho-SHA-yah va-kha-TZI sa-RAY y'-hu-DAH

לבוַיֵּ֤לֶךְ אַחֲרֵיהֶם֙ הוֹשַׁ֣עְיָ֔ה וַחֲצִ֖י שָׂרֵ֥י יְהוּדָֽה׃

33and Azarya, Ezra, Meshullam,

va-a-za-RY-a e-z'-RA u-m'-shu-LAM

לגוַעֲזַרְיָ֥ה עֶזְרָ֖א וּמְשֻׁלָּֽם׃

34Yehuda, Binyamin, Shemaya, and Yirmiyahu,

ye-HU-da u-vin-YA-mim u-SHE-ma-YA ve-yir-mi-YA.

לדיְהוּדָה֙ וּבִנְיָמִ֔ן וּֽשְׁמַֽעְיָ֖ה וְיִרְמְיָֽה׃

35and some of the young Kohanim, with trumpets; Zecharya son of Yonatan son of Shemaya son of Mattaniah son of Michaihu son of Zaccur son of Asaf,

u-mi-b'-NAY ha-ko-ha-NEEM ba-cha-TZO-tz'-ROT ze-khar-YAH ben yo-na-TAN ben sh'-ma-YAH ben ma-ta-NYAH ben mi-kha-YAH ben za-KHUR ben a-SAF

להוּמִבְּנֵ֥י הַכֹּהֲנִ֖ים בַּחֲצֹצְר֑וֹת זְכַרְיָ֨ה בֶן־יֽוֹנָתָ֜ן בֶּן־שְׁמַֽעְיָ֗ה בֶּן־מַתַּנְיָה֙ בֶּן־מִ֣יכָיָ֔ה בֶּן־זַכּ֖וּר בֶּן־אָסָֽף׃

36and his brothers Shemaya, and Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Nethanel, Yehuda, and Chanani, with the musical instruments of David, the man of Hashem; and Ezra the scribe went ahead of them.

v'-e-kha-YAV sh'-ma-YAH va-a-za-ra-EL mil-LA-yi gil-LA-yi ma-A-yi ne-tan-A-EL vi-Y'-hu-DAH kha-NA-nee bikh-lei-SHIR da-VID ish ha-e-lo-HIM v'-e-z'-RA ha-so-FER lif-NE-hem

לווְֽאֶחָ֡יו שְֽׁמַעְיָ֡ה וַעֲזַרְאֵ֡ל מִֽלְלַ֡י גִּֽלְלַ֡י מָעַ֞י נְתַנְאֵ֤ל וִֽיהוּדָה֙ חֲנָ֔נִי בִּכְלֵי־שִׁ֥יר דָּוִ֖יד אִ֣ישׁ הָאֱלֹהִ֑ים וְעֶזְרָ֥א הַסּוֹפֵ֖ר לִפְנֵיהֶֽם׃

37From there to the Fountain Gate, where they ascended the steps of the City of David directly before them, by the ascent on the wall, above the house of David, [and onward] to the Water Gate on the east.

v'-AL sha-AR ha-a-YIN v'-ne-G'-dam a-LU al ma-a-LOT ir da-VID ba-ma-a-LEH la-KHO-ma, me-AL l'-VEYT da-VID v'-AD sha-AR ha-MA-yim miz-RAKH

לזוְעַל֩ שַׁ֨עַר הָעַ֜יִן וְנֶגְדָּ֗ם עָלוּ֙ עַֽל־מַעֲלוֹת֙ עִ֣יר דָּוִ֔יד בַּֽמַּעֲלֶ֖ה לַחוֹמָ֑ה מֵעַל֙ לְבֵ֣ית דָּוִ֔יד וְעַ֛ד שַׁ֥עַר הַמַּ֖יִם מִזְרָֽח׃

38The other thanksgiving [choir] marched on the wall in the opposite direction, with me and half the people behind it, above the Tower of Ovens to the Broad Wall;

v'-ha-to-DAH ha-shay-NEET ha-ho-LE-khet l'-MOL va-a-NEE a-kha-RE-ha va-kha-TZEE ha-AM may-AL l'-ha-kho-MAH may-AL l'-mig-DAL ha-ta-nu-REEM v'-AD ha-kho-MAH ha-r'-kha-VAH

לחוְהַתּוֹדָ֧ה הַשֵּׁנִ֛ית הַהוֹלֶ֥כֶת לְמ֖וֹאל וַאֲנִ֣י אַחֲרֶ֑יהָ וַחֲצִ֨י הָעָ֜ם מֵעַ֣ל לְהַחוֹמָ֗ה מֵעַל֙ לְמִגְדַּ֣ל הַתַּנּוּרִ֔ים וְעַ֖ד הַחוֹמָ֥ה הָרְחָבָֽה׃

 12:38   The broad wall

The broad wall in Jerusalem

In recording the procession of the wall’s dedication ceremony, Nehemiah mentions the “broad wall.” During the 1948 War of Independence, the entire Jewish quarter of Jerusalem’s Old City was utterly destroyed. After the 1967 liberation, the quarter’s returning residents wished to rebuild their homes, and in the process, many archeological excavations were carried out. One of the many incredible finds was Dr. Nahman Avigad’s discovery of the seven-meter-wide “broad wall,” mentioned in this verse as well as earlier in Sefer Nehemiah (3:8). It is thought to have been built during the reign of King Chizkiyahu in the late eighth century BCE, as a defensive structure against the expected invasion by King Sennacherib of Assyria. Today, modern apartments surround the ancient wall, enabling a harmonious existence between Jerusalem’s rich past and blessed present.

39and above the Gate of Efraim, the Jeshanah Gate, the Fish Gate, the Tower of Hananel, the Tower of the Hundred, to the Sheep Gate; and they halted at the Gate of the Prison Compound.

u-may-AL l'-sha-AR e-fra-YIM v'-al sha-AR ha-ye-sha-NAH v'-al sha-AR ha-da-GIM u-mig-DAL cha-na-NAYL u-mig-DAL ha-may-AH v'-ad sha-AR ha-tso-AN v'-a-M'-DU b'-sha-AR ha-ma-ta-RAH

לטוּמֵעַ֣ל לְשַֽׁעַר־אֶ֠פְרַ֠יִם וְעַל־שַׁ֨עַר הַיְשָׁנָ֜ה וְעַל־שַׁ֣עַר הַדָּגִ֗ים וּמִגְדַּ֤ל חֲנַנְאֵל֙ וּמִגְדַּ֣ל הַמֵּאָ֔ה וְעַ֖ד שַׁ֣עַר הַצֹּ֑אן וְעָ֣מְד֔וּ בְּשַׁ֖עַר הַמַּטָּרָֽה׃

40Both thanksgiving choirs halted at the House of Hashem, and I and half the prefects with me,

va-ta-a-MO-d'-na sh'-tay ha-TO-dot b'-beit ha-e-lo-HEEM va-a-NEE va-kha-TZI ha-s'-ga-NEEM i-MEE

מוַֽתַּעֲמֹ֛דְנָה שְׁתֵּ֥י הַתּוֹדֹ֖ת בְּבֵ֣ית הָאֱלֹהִ֑ים וַאֲנִ֕י וַחֲצִ֥י הַסְּגָנִ֖ים עִמִּֽי׃

41and the Kohanim Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Michaihu, Elioenai, Zecharya, Chananya, with trumpets,

v'-ha-ko-ha-NEEM el-ya-KIM ma-a-say-YAH min-ya-MA-yim mi-kha-YAH el-yo-E-nai z'-khar-YAH kha-na-NYAH ba-kha-tzo-tz'-ROT

מאוְהַכֹּהֲנִ֡ים אֶלְיָקִ֡ים מַעֲשֵׂיָ֡ה מִ֠נְיָמִ֠ין מִיכָיָ֧ה אֶלְיוֹעֵינַ֛י זְכַרְיָ֥ה חֲנַנְיָ֖ה בַּחֲצֹצְרֽוֹת׃

42and Maaseiah and Shemaya, Elazar, Uzzi, Yehochanan, Malchijah, Elam, and Ezer. Then the singers sounded forth, with Jezrahiah in charge.

u-ma-a-se-YA u-sh'-ma-YA v'-el-a-ZA v'-u-ZI vi-ho-KHA-nan u-mal-ki-YA v'-e-LAM va-A-zer va-ya-sh'-MI-u ha-m'-sho-r'-REEM v'-yiz-ra-KHA ha-pa-KID

מבוּמַעֲשֵׂיָ֨ה וּֽשְׁמַֽעְיָ֜ה וְאֶלְעָזָ֧ר וְעֻזִּ֛י וִֽיהוֹחָנָ֥ן וּמַלְכִּיָּ֖ה וְעֵילָ֣ם וָעָ֑זֶר וַיַּשְׁמִ֙יעוּ֙ הַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים וְיִֽזְרַחְיָ֖ה הַפָּקִֽיד׃

43On that day, they offered great sacrifices and rejoiced, for Hashem made them rejoice greatly; the women and children also rejoiced, and the rejoicing in Yerushalayim could be heard from afar.

vai-yiz-B'-khu va-yom-ha-HU z'-va-KHEEM g'-do-LEEM va-yis-ma-KHU KEE ha-e-lo-HEEM sim-KHAM sim-KHAH g'-do-LAH v'-GAM ha-NA-sheem v'-ha-ye-la-DEEM sa-ME-khu va-ti-SHA-ma sim-KHAT ye-ru-sha-LA-im may-RA-khok

מגוַיִּזְבְּח֣וּ בַיּוֹם־הַ֠ה֠וּא זְבָחִ֨ים גְּדוֹלִ֜ים וַיִּשְׂמָ֗חוּ כִּ֤י הָאֱלֹהִים֙ שִׂמְּחָם֙ שִׂמְחָ֣ה גְדוֹלָ֔ה וְגַ֧ם הַנָּשִׁ֛ים וְהַיְלָדִ֖ים שָׂמֵ֑חוּ וַתִּשָּׁמַ֛ע שִׂמְחַ֥ת יְרוּשָׁלַ֖͏ִם מֵרָחֽוֹק׃

44At that time men were appointed over the chambers that served as treasuries for the gifts, the first fruits, and the tithes, into which the portions prescribed by the Teaching for the Kohanim and Leviim were gathered from the fields of the towns; for the people of Yehuda were grateful to the Kohanim and Leviim who were in attendance,

vai-yi-pa-K'-DU va-YOM ha-HU a-na-SHEEM al ha-ne-sha-KHOT la-to-RU-mot la-ray-SHEET v'-la-ma-a-S'-ROT, likh-NOS ba-HEM lis-DAY ha-a-REEM, me-NA-ot ha-TO-ra, la-ko-ha-NEEM v'-lal-vi-YEEM, kee sim-KHAT y'-hu-DA al ha-ko-ha-NEEM v'-al hal-vi-YEEM ha-o-m'-DEEM.

מדוַיִּפָּקְד֣וּ בַיּוֹם֩ הַה֨וּא אֲנָשִׁ֜ים עַל־הַנְּשָׁכ֗וֹת לָא֨וֹצָר֥וֹת לַתְּרוּמוֹת֮ לָרֵאשִׁ֣ית וְלַמַּֽעַשְׂרוֹת֒ לִכְנ֨וֹס בָּהֶ֜ם לִשְׂדֵ֤י הֶעָרִים֙ מְנָא֣וֹת הַתּוֹרָ֔ה לַכֹּהֲנִ֖ים וְלַלְוִיִּ֑ם כִּ֚י שִׂמְחַ֣ת יְהוּדָ֔ה עַל־הַכֹּהֲנִ֥ים וְעַל־הַלְוִיִּ֖ם הָעֹמְדִֽים׃

45who kept the charge of their God and the charge of purity, as well as to the singers and gatekeepers [serving] in accord with the ordinance of David and Shlomo his son—

vai-yish-M'-RU mish-ME-ret e-lo-HE-hem u-mish-ME-ret ha-t'-ho-RAH v'-ha-m'-sho-r'-REEM v'-ha-sho-a-REEM k'-mitz-VAT da-VEED sh'-lo-MO b'-NO

מהוַֽיִּשְׁמְר֞וּ מִשְׁמֶ֤רֶת אֱלֹֽהֵיהֶם֙ וּמִשְׁמֶ֣רֶת הַֽטׇּהֳרָ֔ה וְהַמְשֹׁרְרִ֖ים וְהַשֹּׁעֲרִ֑ים כְּמִצְוַ֥ת דָּוִ֖יד שְׁלֹמֹ֥ה בְנֽוֹ׃

46for the chiefs of the singers and songs of praise and thanksgiving to Hashem already existed in the time of David and Asaf.

ki-vi-MAY da-VEED v'-a-SAF mi-KE-dem (ROSH) [ra-SHEI] ha-m'-sho-r'-REEM v'-SHEER t'-hi-LAH v'-ho-DOT lay-lo-HEEM

מוכִּֽי־בִימֵ֥י דָוִ֛יד וְאָסָ֖ף מִקֶּ֑דֶם (ראש) [רָאשֵׁי֙] הַמְשֹׁ֣רְרִ֔ים וְשִׁיר־תְּהִלָּ֥ה וְהֹד֖וֹת לֵֽאלֹהִֽים׃

47And in the time of Zerubavel, and in the time of Nechemya, all Yisrael contributed the daily portions of the singers and the gatekeepers, and made sacred contributions for the Leviim, and the Leviim made sacred contributions for the Aaronites.

v'-kol yis-ra-AYL bi-MAY z'-ru-BA-vel u-vi-MAY n'-khem-YAH no-t'-NEEM m'-na-YOT ha-m'-sho-r'-REEM v'-ha-sho-a-REEM d'-var YOM b'-yo-MO u-mak-DI-shim la-l'-vee-YEEM v'-hal-vee-YEEM mak-DI-shim liv-NAY a-ha-ROAN.

מזוְכׇל־יִשְׂרָאֵל֩ בִּימֵ֨י זְרֻבָּבֶ֜ל וּבִימֵ֣י נְחֶמְיָ֗ה נֹ֥תְנִ֛ים מְנָי֛וֹת הַמְשֹׁרְרִ֥ים וְהַשֹּׁעֲרִ֖ים דְּבַר־י֣וֹם בְּיוֹמ֑וֹ וּמַקְדִּשִׁים֙ לַלְוִיִּ֔ם וְהַלְוִיִּ֔ם מַקְדִּשִׁ֖ים לִבְנֵ֥י אַהֲרֹֽן׃