TORAH
FIVE BOOKS OF MOSES
NEVI'IM
PROPHETS
KETUVIM
WRITINGS

I - Chapter 8

1Binyamin begot Bela his first-born, Ashbel the second, Aharah the third,

אוּבִנְיָמִן הוֹלִיד אֶת־בֶּלַע בְּכֹרוֹ אַשְׁבֵּל הַשֵּׁנִי וְאַחְרַח הַשְּׁלִישִׁי׃

2Nohah the fourth, and Rapha the fifth.

בנוֹחָה הָרְבִיעִי וְרָפָא הַחֲמִישִׁי׃

3And Bela had sons: Addar, Gera, Avihud,

גוַיִּהְיוּ בָנִים לְבָלַע אַדָּר וְגֵרָא וַאֲבִיהוּד׃

4Abishua, Naaman, Ahoah,

דוַאֲבִישׁוּעַ וְנַעֲמָן וַאֲחוֹחַ׃

5Gera, Shephuphan, and Huram.

הוְגֵרָא וּשְׁפוּפָן וְחוּרָם׃

6These were the sons of Ehud—they were chiefs of clans of the inhabitants of Geba, and they were exiled to Manahath:

ווְאֵלֶּה בְּנֵי אֵחוּד אֵלֶּה הֵם רָאשֵׁי אָבוֹת לְיוֹשְׁבֵי גֶבַע וַיַּגְלוּם אֶל־מָנָחַת׃

7Naaman, Achiya, and Gera—he exiled them and begot Uzza and Ahihud.

זוְנַעֲמָן וַאֲחִיָּה וְגֵרָא הוּא הֶגְלָם וְהוֹלִיד אֶת־עֻזָּא וְאֶת־אֲחִיחֻד׃

8And Shaharaim had sons in the country of Moab after he had sent away Hushim and Baara his wives.

חוְשַׁחֲרַיִם הוֹלִיד בִּשְׂדֵה מוֹאָב מִן־שִׁלְחוֹ אֹתָם חוּשִׁים וְאֶת־בַּעֲרָא נָשָׁיו׃

9He had sons by Hodesh his wife: Jobab, Zibia, Mesha, Malcam,

טוַיּוֹלֶד מִן־חֹדֶשׁ אִשְׁתּוֹ אֶת־יוֹבָב וְאֶת־צִבְיָא וְאֶת־מֵישָׁא וְאֶת־מַלְכָּם׃

10Jeuz, Sachiah, and Mirmah. These were his sons, chiefs of clans.

יוְאֶת־יְעוּץ וְאֶת־שָׂכְיָה וְאֶת־מִרְמָה אֵלֶּה בָנָיו רָאשֵׁי אָבוֹת׃

11He also begot by Hushim: Abitub and Elpaal.

יאוּמֵחֻשִׁים הוֹלִיד אֶת־אֲבִיטוּב וְאֶת־אֶלְפָּעַל׃

12The sons of Elpaal: Ever, Misham, and Shemed, who built Ono and Lod with its dependencies,

יבוּבְנֵי אֶלְפַּעַל עֵבֶר וּמִשְׁעָם וָשָׁמֶד הוּא בָּנָה אֶת־אוֹנוֹ וְאֶת־לֹד וּבְנֹתֶיהָ׃

13and Beriah and Shema—they were chiefs of clans of the inhabitants of Aijalon, who put to flight the inhabitants of Gath;

יגוּבְרִעָה וָשֶׁמַע הֵמָּה רָאשֵׁי הָאָבוֹת לְיוֹשְׁבֵי אַיָּלוֹן הֵמָּה הִבְרִיחוּ אֶת־יוֹשְׁבֵי גַת׃

14and Ahio, Shashak, and Jeremoth.

ידוְאַחְיוֹ שָׁשָׁק וִירֵמוֹת׃

15Zebadiah, Arad, Eder,

טווּזְבַדְיָה וַעֲרָד וָעָדֶר׃

16Michael, Ishpah, and Joha were sons of Beriah.

טזוּמִיכָאֵל וְיִשְׁפָּה וְיוֹחָא בְּנֵי בְרִיעָה׃

17Zebadiah, Meshullam, Hizki, Chever,

יזוּזְבַדְיָה וּמְשֻׁלָּם וְחִזְקִי וָחָבֶר׃

18Ishmerai, Izliah, and Jobab were the sons of Elpaal.

יחוְיִשְׁמְרַי וְיִזְלִיאָה וְיוֹבָב בְּנֵי אֶלְפָּעַל׃

19Jakim, Zichri, Zabdi,

יטוְיָקִים וְזִכְרִי וְזַבְדִּי׃

20Elienai, Zillethai, Eliel,

כוֶאֱלִיעֵנַי וְצִלְּתַי וֶאֱלִיאֵל׃

21Adaiah, Beraiah, and Shimrath were the sons of Shim'i.

כאוַעֲדָיָה וּבְרָאיָה וְשִׁמְרָת בְּנֵי שִׁמְעִי׃

22Ishpan, Ever, Eliel,

כבוְיִשְׁפָּן וָעֵבֶר וֶאֱלִיאֵל׃

23Avdon, Zichri, Hanan,

כגוְעַבְדּוֹן וְזִכְרִי וְחָנָן׃

24Chananya, Elam, Anthothiah,

כדוַחֲנַנְיָה וְעֵילָם וְעַנְתֹתִיָּה׃

25Iphdeiah, and Penuel were the sons of Shashak.

כהוְיִפְדְיָה ופניאל [וּפְנוּאֵל] בְּנֵי שָׁשָׁק׃

26Shamsherai, Shehariah, Atalya,

כווְשַׁמְשְׁרַי וּשְׁחַרְיָה וַעֲתַלְיָה׃

27Jaareshiah, Eliyahu, and Zichri were the sons of Jeroham.

כזוְיַעֲרֶשְׁיָה וְאֵלִיָּה וְזִכְרִי בְּנֵי יְרֹחָם׃

28These were the chiefs of the clans, according to their lines. These chiefs dwelt in Yerushalayim.

AY-leh ra-SHAY a-VOT l'-to-l'-do-TAM ra-SHEEM AY-leh ya-sh'-VU vee-ru-sha-LA-im

כחאֵלֶּה רָאשֵׁי אָבוֹת לְתֹלְדוֹתָם רָאשִׁים אֵלֶּה יָשְׁבוּ בִירוּשָׁלָ ִם׃

 8:28   These chiefs dwelt in Yerushalayim

These members of the tribe of Binyamin chose to live in Yerushalayim. As Radak states, this is not surprising since the territory of Binyamin includes part of Yerushalayim. However, it becomes more difficult to understand when we look at the archaeological record, which shows that the only part of Yerushalayim included in the tribe of Binyamin was the area of Har HaBayit. The rest of the city, including the houses, extended southwards into the territory of Yehuda. Nevertheless, these Benjaminites chose to live outside their tribal lands since Yerushalayim was so beloved to them.

29The father of Givon dwelt in Givon, and the name of his wife was Maacah.

כטוּבְגִבְעוֹן יָשְׁבוּ אֲבִי גִבְעוֹן וְשֵׁם אִשְׁתּוֹ מַעֲכָה׃

30His first-born son: Avdon; then Zur, Keesh, Baal, Nadav,

לוּבְנוֹ הַבְּכוֹר עַבְדּוֹן וְצוּר וְקִישׁ וּבַעַל וְנָדָב׃

31Gedor, Ahio, Zecher.

לאוּגְדוֹר וְאַחְיוֹ וָזָכֶר׃

32Mikloth begot Shimeah. And they dwelt in Yerushalayim opposite their kinsmen, with their kinsmen.

לבוּמִקְלוֹת הוֹלִיד אֶת־שִׁמְאָה וְאַף־הֵמָּה נֶגֶד אֲחֵיהֶם יָשְׁבוּ בִירוּשָׁלַ ִם עִם־אֲחֵיהֶם׃

33Ner begot Keesh, Keesh begot Shaul, Shaul begot Yehonatan, Malchi-shua, Avinadav, and Eshbaal;

לגוְנֵר הוֹלִיד אֶת־קִישׁ וְקִישׁ הוֹלִיד אֶת־שָׁאוּל וְשָׁאוּל הוֹלִיד אֶת־יְהוֹנָתָן וְאֶת־מַלְכִּי־שׁוּעַ וְאֶת־אֲבִינָדָב וְאֶת־אֶשְׁבָּעַל׃

34and the son of Yehonatan was Merib-baal; and Merib-baal begot Micha.

לדוּבֶן־יְהוֹנָתָן מְרִיב בָּעַל וּמְרִיב בַּעַל הוֹלִיד אֶת־מִיכָה׃

35The sons of Micha: Pithon, Melech, Taarea, and Achaz.

להוּבְנֵי מִיכָה פִּיתוֹן וָמֶלֶךְ וְתַאְרֵעַ וְאָחָז׃

36Achaz begot Jehoaddah; and Jehoaddah begot Alemeth, Azmaveth, and Zimri; Zimri begot Moza.

לווְאָחָז הוֹלִיד אֶת־יְהוֹעַדָּה וִיהוֹעַדָּה הוֹלִיד אֶת־עָלֶמֶת וְאֶת־עַזְמָוֶת וְאֶת־זִמְרִי וְזִמְרִי הוֹלִיד אֶת־מוֹצָא׃

37Moza begot Binea; his son Raphah; his son Eleasah, his son Azel.

לזוּמוֹצָא הוֹלִיד אֶת־בִּנְעָא רָפָה בְנוֹ אֶלְעָשָׂה בְנוֹ אָצֵל בְּנוֹ׃

38Azel had six sons, and these are their names: Azrikam, Bocheru, Ishmael, Sheariah, Ovadya, and Hanan. All these were the sons of Azel.

לחוּלְאָצֵל שִׁשָּׁה בָנִים וְאֵלֶּה שְׁמוֹתָם עַזְרִיקָם בֹּכְרוּ וְיִשְׁמָעֵאל וּשְׁעַרְיָה וְעֹבַדְיָה וְחָנָן כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי אָצַל׃

39The sons of Eshek his brother: Ulam his first-born, Jeush the second, and Eliphelet the third.

לטוּבְנֵי עֵשֶׁק אָחִיו אוּלָם בְּכֹרוֹ יְעוּשׁ הַשֵּׁנִי וֶאֱלִיפֶלֶט הַשְּׁלִשִׁי׃

40The descendants of Ulam—men of substance, who drew the bow, had many children and grandchildren—one hundred and fifty; all these were Benjaminites.

מוַיִּהְיוּ בְנֵי־אוּלָם אֲנָשִׁים גִּבֹּרֵי־חַיִל דֹּרְכֵי קֶשֶׁת וּמַרְבִּים בָּנִים וּבְנֵי בָנִים מֵאָה וַחֲמִשִּׁים כָּל־אֵלֶּה מִבְּנֵי בִנְיָמִן׃