Contact Us

TORAH
FIVE BOOKS OF MOSES
NEVI'IM
PROPHETS
KETUVIM
WRITINGS

I - Chapter 8

Translation and Transliteration of 

1Binyamin begot Bela his first-born, Ashbel the second, Aharah the third,

u-vi-NYA-meen ho-LEED et be-LA b'-kho-RO ash-BAYL ha-shay-NEE v'-akh-RACH ha-sh'-LEE-SHEE

אוּבִ֨נְיָמִ֔ן הוֹלִ֖יד אֶת־בֶּ֣לַע בְּכֹר֑וֹ אַשְׁבֵּל֙ הַשֵּׁנִ֔י וְאַחְרַ֖ח הַשְּׁלִישִֽׁי׃

2Nohah the fourth, and Rapha the fifth.

no-KHAH ha-r'-vee-EE v'-ra-FA ha-cha-mee-SHEE

בנוֹחָה֙ הָרְבִיעִ֔י וְרָפָ֖א הַחֲמִישִֽׁי׃

3And Bela had sons: Addar, Gera, Avihud,

vai-YI-hu va-NEEM l'-ba-LA ad-DAR v'-ge-RA va-a-vee-HUD

גוַיִּהְי֥וּ בָנִ֖ים לְבָ֑לַע אַדָּ֥ר וְגֵרָ֖א וַאֲבִיהֽוּד׃

4Abishua, Naaman, Ahoah,

va-a-vi-SHU-a v'-na-a-MAN va-a-KHO-akh

דוַאֲבִישׁ֥וּעַ וְנַעֲמָ֖ן וַאֲחֽוֹחַ׃

5Gera, Shephuphan, and Huram.

v'-ge-RA u-sh'-fu-FAN v'-khu-RAM

הוְגֵרָ֥א וּשְׁפוּפָ֖ן וְחוּרָֽם׃

6These were the sons of Ehud—they were chiefs of clans of the inhabitants of Geba, and they were exiled to Manahath:

v'-AY-leh b'-NAY e-KHUd, AYT HEM ra-SHAY a-VOHT l'-yo-SHE-vay ge-VA, va-YAG-lum el ma-NA-khat

ווְאֵ֖לֶּה בְּנֵ֣י אֵח֑וּד אֵ֣לֶּה הֵ֞ם רָאשֵׁ֤י אָבוֹת֙ לְי֣וֹשְׁבֵי גֶ֔בַע וַיַּגְל֖וּם אֶל־מָנָֽחַת׃

7Naaman, Achiya, and Gera—he exiled them and begot Uzza and Ahihud.

v'-na-a-MAN va-a-khi-YAH v'-ge-RA hu heg-LAM v'-ho-LEED et-u-ZA v'-et-a-khi-KHUD

זוְנַעֲמָ֧ן וַאֲחִיָּ֛ה וְגֵרָ֖א ה֣וּא הֶגְלָ֑ם וְהוֹלִ֥יד אֶת־עֻזָּ֖א וְאֶת־אֲחִיחֻֽד׃

8And Shaharaim had sons in the country of Moab after he had sent away Hushim and Baara his wives.

v'-sha-cha-RA-yim ho-LEED bi-s'-DEH mo-AV min shil-KHO o-TAM KHO-shim v'-et ba-a-RA na-SHA-yav

חוְשַׁחֲרַ֗יִם הוֹלִיד֙ בִּשְׂדֵ֣ה מוֹאָ֔ב מִן־שִׁלְח֖וֹ אֹתָ֑ם חוּשִׁ֥ים וְאֶֽת־בַּעֲרָ֖א נָשָֽׁיו׃

9He had sons by Hodesh his wife: Jobab, Zibia, Mesha, Malcam,

vai-YO-led min-KHO-desh ish-TO et yo-VAV v'-et tzi-VYA v'-et me-SHA v'-et mal-KAM

טוַיּ֖וֹלֶד מִן־חֹ֣דֶשׁ אִשְׁתּ֑וֹ אֶת־יוֹבָב֙ וְאֶת־צִבְיָ֔א וְאֶת־מֵישָׁ֖א וְאֶת־מַלְכָּֽם׃

10Jeuz, Sachiah, and Mirmah. These were his sons, chiefs of clans.

v'-ET y'-UTZ v'-ET sa-KHYA v'-ET mir-MAH, AY-leh va-NAV ra-SHEI a-VOt

יוְאֶת־יְע֥וּץ וְאֶת־שָֽׂכְיָ֖ה וְאֶת־מִרְמָ֑ה אֵ֥לֶּה בָנָ֖יו רָאשֵׁ֥י אָבֽוֹת׃

11He also begot by Hushim: Abitub and Elpaal.

u-m'-KHU-shim ho-LEED et a-vee-TOOV v'-et el-pa-AL

יאוּמֵחֻשִׁ֛ים הוֹלִ֥יד אֶת־אֲבִיט֖וּב וְאֶת־אֶלְפָּֽעַל׃

12The sons of Elpaal: Ever, Misham, and Shemed, who built Ono and Lod with its dependencies,

u-v'-nay el-PA-al AY-ver u-mish-AM va-SHA-med, HU ba-NA et o-NO v'-et-LOD u-v'-no-TE-ha

יבוּבְנֵ֣י אֶלְפַּ֔עַל עֵ֥בֶר וּמִשְׁעָ֖ם וָשָׁ֑מֶד ה֚וּא בָּנָ֣ה אֶת־אוֹנ֔וֹ וְאֶת־לֹ֖ד וּבְנֹתֶֽיהָ׃

13and Beriah and Shema—they were chiefs of clans of the inhabitants of Aijalon, who put to flight the inhabitants of Gath;

u-v'-ri-AH va-SHE-ma, HEM-ma ra-SHEI ha-a-VOT l'-yo-sh'-VAY a-y'-LON, HEM-ma hiv-RI-khu et yo-sh'-VAY gat.

יגוּבְרִעָ֣ה וָשֶׁ֔מַע הֵ֚מָּה רָאשֵׁ֣י הָאָב֔וֹת לְיוֹשְׁבֵ֖י אַיָּל֑וֹן הֵ֥מָּה הִבְרִ֖יחוּ אֶת־י֥וֹשְׁבֵי גַֽת׃

14and Ahio, Shashak, and Jeremoth.

v'-a-kh-YO sha-SHAK vi-RE-mot

ידוְאַחְי֥וֹ שָׁשָׁ֖ק וִירֵמֽוֹת׃

15Zebadiah, Arad, Eder,

u-Z'-va-d'-YA va-a-RA va-a-DER

טווּזְבַדְיָ֥ה וַעֲרָ֖ד וָעָֽדֶר׃

16Michael, Ishpah, and Joha were sons of Beriah.

u-MI-kha-EL v'-yish-PAH v'-yo-KHA b'-nay b'-ree-AH

טזוּמִיכָאֵ֧ל וְיִשְׁפָּ֛ה וְיוֹחָ֖א בְּנֵ֥י בְרִיעָֽה׃

17Zebadiah, Meshullam, Hizki, Chever,

u-Z'-va-d'-YAH u-m'-shu-LAM v'-khiz-KI va-KHA-ver

יזוּזְבַדְיָ֥ה וּמְשֻׁלָּ֖ם וְחִזְקִ֥י וָחָֽבֶר׃

18Ishmerai, Izliah, and Jobab were the sons of Elpaal.

v'-yish-m'-RA-yi v'-yiz-li-AH v'-yo-VAV b'-nay el-pa-AL

יחוְיִשְׁמְרַ֧י וְיִזְלִיאָ֛ה וְיוֹבָ֖ב בְּנֵ֥י אֶלְפָּֽעַל׃

19Jakim, Zichri, Zabdi,

v'-ya-KIM v'-zik-RI v'-zav-DI

יטוְיָקִ֥ים וְזִכְרִ֖י וְזַבְדִּֽי׃

20Elienai, Zillethai, Eliel,

ve-e-li-EI-nai v'-tzi-l'-TAI ve-e-li-EI-el

כוֶאֱלִיעֵינַ֥י וְצִלְּתַ֖י וֶאֱלִיאֵֽל׃

21Adaiah, Beraiah, and Shimrath were the sons of Shim'i.

va-a-da-YA u-va-ra-YA v'-shim-RAHT b'-nay shim-AY

כאוַעֲדָיָ֧ה וּבְרָאיָ֛ה וְשִׁמְרָ֖ת בְּנֵ֥י שִׁמְעִֽי׃

22Ishpan, Ever, Eliel,

v'-yish-PAN va-E-ver ve-e-li-EL

כבוְיִשְׁפָּ֥ן וָעֵ֖בֶר וֶאֱלִיאֵֽל׃

23Avdon, Zichri, Hanan,

v'-av-DON v'-zikh-REE v'-kha-NAN

כגוְעַבְדּ֥וֹן וְזִכְרִ֖י וְחָנָֽן׃

24Chananya, Elam, Anthothiah,

va-cha-na-NYAH v'-ei-LAM v'-an-to-TEE-yah

כדוַחֲנַנְיָ֥ה וְעֵילָ֖ם וְעַנְתֹתִיָּֽה׃

25Iphdeiah, and Penuel were the sons of Shashak.

v'-yif-de-YAH (u-f'-NU-el) [u-f'-NU-EL] b'-nay sha-SHAQ

כהוְיִפְדְיָ֥ה (ופניאל) [וּפְנוּאֵ֖ל] בְּנֵ֥י שָׁשָֽׁק׃

26Shamsherai, Shehariah, Atalya,

v'-sham-SH'-rai u-sh'-khar-YA va-a-tal-YA

כווְשַׁמְשְׁרַ֥י וּשְׁחַרְיָ֖ה וַעֲתַלְיָֽה׃

27Jaareshiah, Eliyahu, and Zichri were the sons of Jeroham.

v'-ya-a-re-sh'ya v'-e-li-YA v'-zikh-ri b'-nay y'-ro-KHA-m

כזוְיַעֲרֶשְׁיָ֧ה וְאֵלִיָּ֛ה וְזִכְרִ֖י בְּנֵ֥י יְרֹחָֽם׃

28These were the chiefs of the clans, according to their lines. These chiefs dwelt in Yerushalayim.

AY-leh ra-SHAY a-VOT l'-to-l'-do-TAM ra-SHEEM AY-leh ya-sh'-VU vee-ru-sha-LA-im

כחאֵ֣לֶּה רָאשֵׁ֥י אָב֛וֹת לְתֹלְדוֹתָ֖ם רָאשִׁ֑ים אֵ֖לֶּה יָשְׁב֥וּ בִירוּשָׁלָֽ͏ִם׃

 8:28   These chiefs dwelt in Yerushalayim

These members of the tribe of Binyamin chose to live in Yerushalayim. As Radak states, this is not surprising since the territory of Binyamin includes part of Yerushalayim. However, it becomes more difficult to understand when we look at the archaeological record, which shows that the only part of Yerushalayim included in the tribe of Binyamin was the area of Har HaBayit. The rest of the city, including the houses, extended southwards into the territory of Yehuda. Nevertheless, these Benjaminites chose to live outside their tribal lands since Yerushalayim was so beloved to them.

29The father of Givon dwelt in Givon, and the name of his wife was Maacah.

u-v'-gi-VON ya-SHE-vu a-VEE gi-VON v'-SHEM ish-TO ma-a-KAH

כטוּבְגִבְע֥וֹן יָשְׁב֖וּ אֲבִ֣י גִבְע֑וֹן וְשֵׁ֥ם אִשְׁתּ֖וֹ מַעֲכָֽה׃

30His first-born son: Avdon; then Zur, Keesh, Baal, Nadav,

u-NO ha-b'-KHOHR av-DON, v'-TZUR v'-KISH u-BA-al v'-na-DAV

לוּבְנ֥וֹ הַבְּכ֖וֹר עַבְדּ֑וֹן וְצ֥וּר וְקִ֖ישׁ וּבַ֥עַל וְנָדָֽב׃

31Gedor, Ahio, Zecher.

u-G'DOR v'-a-KHYO va-ZA-kher

לאוּגְד֥וֹר וְאַחְי֖וֹ וָזָֽכֶר׃

32Mikloth begot Shimeah. And they dwelt in Yerushalayim opposite their kinsmen, with their kinsmen.

u-mik-LOT ho-LEED et shi-MAH, v'-af he-ME n'-GED a-KHE-hem ya-sh'-VU bi-ru-sha-LA-im im a-KHE-hem.

לבוּמִקְל֖וֹת הוֹלִ֣יד אֶת־שִׁמְאָ֑ה וְאַף־הֵ֗מָּה נֶ֧גֶד אֲחֵיהֶ֛ם יָשְׁב֥וּ בִירוּשָׁלַ֖͏ִם עִם־אֲחֵיהֶֽם׃

33Ner begot Keesh, Keesh begot Shaul, Shaul begot Yehonatan, Malchi-shua, Avinadav, and Eshbaal;

v'-NER ho-LEED et-KISH v'-KISH ho-LEED et-SHA-ul v'-SHA-ul ho-LEED et-y'-ho-NA-tan v'-et-mal-KEE-shu-a v'-et-a-vee-NA-dav v'-et-esh-ba-AL

לגוְנֵר֙ הוֹלִ֣יד אֶת־קִ֔ישׁ וְקִ֖ישׁ הוֹלִ֣יד אֶת־שָׁא֑וּל וְשָׁא֗וּל הוֹלִ֤יד אֶת־יְהֽוֹנָתָן֙ וְאֶת־מַלְכִּישׁ֔וּעַ וְאֶת־אֲבִינָדָ֖ב וְאֶת־אֶשְׁבָּֽעַל׃

34and the son of Yehonatan was Merib-baal; and Merib-baal begot Micha.

u-ven y'-ho-na-TAN m'-REEV ba-AL u-m'-REEV ba-AL ho-LEED et mi-KHA

לדוּבֶן־יְהוֹנָתָ֖ן מְרִ֣יב בָּ֑עַל וּמְרִ֥יב בַּ֖עַל הוֹלִ֥יד אֶת־מִיכָֽה׃

35The sons of Micha: Pithon, Melech, Taarea, and Achaz.

u-v'-nay mi-KHAH, pi-TON va-ME-lekh v'-ta-a-RE-a v'-a-KHAZ

להוּבְנֵ֖י מִיכָ֑ה פִּית֥וֹן וָמֶ֖לֶךְ וְתַאְרֵ֥עַ וְאָחָֽז׃

36Achaz begot Jehoaddah; and Jehoaddah begot Alemeth, Azmaveth, and Zimri; Zimri begot Moza.

v'-a-KHAZ ho-LEED et y'-ho-A-da, vi-y'-ho-A-da ho-LEED et a-LE-met v'-et a-z'-MA-vet v'-et zim-REE, v'-zim-REE ho-LEED et mo-TZA

לווְאָחָז֙ הוֹלִ֣יד אֶת־יְהוֹעַדָּ֔ה וִיהוֹעַדָּ֗ה הוֹלִ֛יד אֶת־עָלֶ֥מֶת וְאֶת־עַזְמָ֖וֶת וְאֶת־זִמְרִ֑י וְזִמְרִ֖י הוֹלִ֥יד אֶת־מוֹצָֽא׃

37Moza begot Binea; his son Raphah; his son Eleasah, his son Azel.

u-mo-TZA ho-LEED et bin-A a-FAH ve-NO el-A-sa ve-NO a-TZEL be-NO

לזוּמוֹצָ֖א הוֹלִ֣יד אֶת־בִּנְעָ֑א רָפָ֥ה בְנ֛וֹ אֶלְעָשָׂ֥ה בְנ֖וֹ אָצֵ֥ל בְּנֽוֹ׃

38Azel had six sons, and these are their names: Azrikam, Bocheru, Ishmael, Sheariah, Ovadya, and Hanan. All these were the sons of Azel.

u-l'-a-TSEL shi-SHA va-NEEM, v'-AY-leh sh'-mo-TAM a-z'-ree-KAM, bo-KHE-ru v'-yish-ma-EYL, u-sh'-a-rya, v'-o-vad-YA, v'-kha-NAAN, kol AY-leh b'-nay a-TSEL.

לחוּלְאָצֵל֮ שִׁשָּׁ֣ה בָנִים֒ וְאֵ֣לֶּה שְׁמוֹתָ֗ם עַזְרִיקָ֥ם ׀ בֹּ֙כְרוּ֙ וְיִשְׁמָעֵ֣אל וּשְׁעַרְיָ֔ה וְעֹבַדְיָ֖ה וְחָנָ֑ן כׇּל־אֵ֖לֶּה בְּנֵ֥י אָצַֽל׃

39The sons of Eshek his brother: Ulam his first-born, Jeush the second, and Eliphelet the third.

u-v'-nay E-shEK a-KHEE-v, u-LAM b'-ko-RO y'-USH ha-SHE-nee, ve-e-li-FE-let ha-sh'-lee-SHEE.

לטוּבְנֵ֖י עֵ֣שֶׁק אָחִ֑יו אוּלָ֣ם בְּכֹר֔וֹ יְעוּשׁ֙ הַשֵּׁנִ֔י וֶאֱלִיפֶ֖לֶט הַשְּׁלִשִֽׁי׃

40The descendants of Ulam—men of substance, who drew the bow, had many children and grandchildren—one hundred and fifty; all these were Benjaminites.

vai-YI-hu v'-nay u-LAM a-na-SHEEM gi-BO-ray-KHA-yil dor-KHAY ke-SHET u-mar-BEEM ba-NEEM u-v'-nay ba-NEEM may-AH va-cha-MEEM kol AY-leh mi-b'-nay b'-ni-YA-min. (P)

מוַיִּהְי֣וּ בְנֵֽי־א֠וּלָ֠ם אֲנָשִׁ֨ים גִּבּוֹרֵי־חַ֜יִל דֹּ֣רְכֵי קֶ֗שֶׁת וּמַרְבִּ֤ים בָּנִים֙ וּבְנֵ֣י בָנִ֔ים מֵאָ֖ה וַחֲמִשִּׁ֑ים כׇּל־אֵ֖לֶּה מִבְּנֵ֥י בִנְיָמִֽן׃