Ecclesiastes Map

08/22/18

The words of Kohelet son of David, king in Yerushalayim.
Ecclesiastes 1:1